W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 967 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 16.5.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z art. 51a ust. 1 i 2 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest m.in. środowiskowy dom samopomocy. Chodzi tu o osoby, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Wspomnianą wyżej nowelizacją wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). Środowiskowe domy samopomocy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy: typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Od 6.6.2019 r. dodano typ D, zgodnie z którym wspomniane domy przeznaczono także dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Liczba miejsc w domu typu D nie może być mniejsza niż:

  • 5 – jeżeli uczestnikami domu są wyłącznie osoby ze spektrum autyzmu;
  • 7 – jeżeli uczestnikami domu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W konsekwencji dodano też zapis, zgodnie z którym wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników w domu typu D.

Na koniec, z § 26 zmienianego rozporządzenia wynika, że termin dostosowania środowiskowych domów samopomocy do wymaganych standardów upływa z dniem 31.12.2022 r., jednak nie dotyczy to domów typu D.