Jak zaopiniować podział, biorąc pod uwagę decyzję celu publicznego, która przeznacza działkę gminną na cele publiczne (Szkoła, świetlica)? Jeżeli to jest możliwe, to jak powinna przebiegać procedura?

W ocenie sporządzającego odpowiedź, możliwa jest sprzedaż części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest celem jej wykorzystania w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Uzyskanie takiego pozwolenia oznacza więc „skonsumowanie” decyzji lokalizacyjnej, która nie może następnie być już wykorzystywana lub zmieniana. W konsekwencji, decyzja ta nie wpływa już na dalsze wykorzystywanie nieruchomości, które przecież może ulec zmianie w przyszłości.

Sprzedaż części lub całości należącej do JST nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dopuszczalna jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 GospNierU. Należy zwrócić uwagę, iż jeżeli przedmiotem sprzedaży jest tylko część nieruchomości, procedura zbycia powinna zostać poprzedzona wydzieleniem odpowiedniej działki. Szczegółowe uzasadnienie podziału zależy głównie od okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy.

Prawidłowa procedura sprzedaży bezprzetargowej powinna zostać rozpoczęta przez podanie osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości. O odstąpieniu od drogi przetargowej rozstrzyga uchwałą rada gminy. Następnie gmina powinna, o ile to konieczne, dokonać podziału nieruchomości przez wydzielenie działki mającej być przedmiotem zbycia. Dopiero po zgodzie rady gminy wójt może przystąpić do procedury zawarcia umowy z nabywcą.