W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 808 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Jak wynika z art. 54 ust. 1 i art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.), sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, ma obowiązek pobrania od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Sprzedawca taki przekazuje też nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, i w tym samym terminie ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Rozporządzenie określa w załączniku wzór wspomnianego sprawozdania, które przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.