W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1179 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 18.6.2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Rozporządzenie dotyczy sprawozdań sporządzanych przez organ właściwy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – właściwego ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej (art. 2 pkt 11 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.; dalej: WychDzieciU).

Z rozporządzenia wynika, że organ właściwy sporządza miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca.

Właściwy organ sporządza to sprawozdanie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Chodzi tu m.in. o przepisy rozporządzenia MPiPS z 2.11.2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1610).

Wojewoda:

  • sporządza, z wykorzystaniem wspomnianych wyżej systemów teleinformatycznych, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego;
  • w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, przekazuje MRPiPS drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające: dane z powyższych sprawozdań, oraz dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Ważne
W szczególnie uzasadnionych przypadkach MRPiPS może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w innych terminach i za inne okresy, niż określone wyżej. Natomiast do sprawozdań z wykonywania przez organ właściwy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za czerwiec 2019 r. stosuje się przepisy omawianego rozporządzenia.

Utraciło tym samym moc rozporządzenie MRPiPS z 28.9.2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. poz. 1813).