Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 5.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie:

1) sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1342);

2) łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz.U. z 2018 r. poz. 1343).

Z nowelizacji wynika, że zgodnie z § 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Finansów z 19.9.2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz.U. nr 198, poz. 1173 ze zm.; dalej: SprawFinKomWybR), szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, poza informacjami ogólnymi, zawiera też informacje szczegółowe, które, po zmianie, obejmują imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w § 2 pkt 2 lit. b-d oraz lit. f SprawFinKomWybR, czyli innych świadczeń niż:

1) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby); imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą);

2) otrzymane kredyty bankowe, spłacone oraz pozostałe do spłacenia, w tym nazwy i siedziby kredytodawców oraz warunki uzyskania kredytu;

3) fundusze wyborcze, z których pochodzą środki finansowe, wraz z określeniem ich wysokości

– wraz z wartością świadczenia.

W tym dotyczy to świadczeń określonych w art. 132 § 5 oraz art. 133 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.; dalej: KodeksWyb), czyli:

1) korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, którymi są nieodpłatne rozpowszechnianie plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomoc w pracach biurowych udzielana przez osoby fizyczne, wykorzystanie przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, a także nieodpłatne udostępnianie miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy;

2) nieodpłatnego korzystania z lokali i sprzętu biurowego.

Przed zmianą, chodziło o imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedzibą podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w § 2 pkt 2 lit. b-d oraz lit. f SprawFinKomWybR wraz z wartością świadczenia, z wyjątkiem świadczeń: polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, a także określonych w art. 133 KodeksWyb.

Analogiczne zmiany wprowadzono w § 4 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Finansów z 19.2.2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz.U. z 2014 r. poz. 280 ze zm.).

Obie nowelizacje wchodzą w życie 20.7.2018 r.