W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1195 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 18.6.2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111; dalej: WspRodzU) i określa wzory:

  • sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – załącznik nr 1;
  • sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a WspRodzU, czyli dodatek do świadczenia wychowawczego na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (dalej: dodatek do kwoty ryczałtu) i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a WspRodzU (chodzi o dodatek dla dzieci do ukończenia 18. roku życia umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, dalej: dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego) – załącznik nr 2;
  • sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat dodatku wychowawczego, dodatku do kwoty ryczałtu i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – załącznik nr 3;
  • sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – załącznik nr 4

Rodzaj JST Przekazuje:
gmina oraz samorząd województwa

wojewodzie sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 31 lipca danego roku oraz za okres od 1 lipca do 31 grudnia – w terminie do 31 stycznia roku następnego
wojewoda

zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe półroczne z wykonywania zadań przez gminy i samorząd województwa ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 20 sierpnia danego roku oraz za okres od 1 lipca do 31 grudnia – w terminie do 20 lutego roku następnego
powiat wojewodzie sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do kwoty ryczałtu i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 31 lipca danego roku oraz za okres od 1 lipca do 31 grudnia – w terminie do 31 stycznia roku następnego
wojewoda zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe półroczne z wykonywania zadań powiatu innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do kwoty ryczałtu i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 20 sierpnia danego roku oraz za okres od 1 lipca do 31 grudnia – w terminie do 20 lutego roku następnego
powiat wojewodzie kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania dodatku wychowawczego, dodatku do kwoty ryczałtu i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału
wojewoda kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania dodatku wychowawczego, dodatku do kwoty ryczałtu i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału

Utraciło moc tym samym rozporządzenie MRPiPS z 18.2.2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. poz. 213).