Wzory dokumentów ewidencji odpadów sporządzanych zarówno podczas awarii systemu BDO jak i w ramach czasowego odstępstwa zawarto w odpowiednich załącznikach do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU).

Wprowadzenie

Wzory papierowych zamienników dokumentów ewidencji odpadów obejmują:

  • kartę przekazania odpadów;
  • kartę przekazania odpadów komunalnych;
  • kartę ewidencji odpadów;
  • kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
  • kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • kartę ewidencji odpadów niebezpiecznych. 

Ewidencja odpadów podczas awarii systemu BDO

W przypadku awarii systemu BDO uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w systemie BDO, przez czas trwania awarii należy je sporządzać w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów (dalej: KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (dalej: KPOK) w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady (art. 67 ust. 7 OdpadyU). W przypadku awarii kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio KPO lub jej kopię, lub KPOK lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej (art. 67 ust. 9 OdpadyU).

O ile jest to technicznie możliwe, administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie BIP oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO (art. 67 ust. 8 OdpadyU).

Niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii, informacje zawarte w zastępczo wystawionych dokumentach ewidencji odpadów, wprowadza się do BDO (art. 67 ust. 10 i 11 OdpadyU).

Czasowe odstępstwo od ewidencji odpadów w BDO

W okresie do 30.6.2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie KPO lub KPOK w tej formie jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi KPO lub KPOK w tej formie (art. 236a ust. 1 OdpadyU). W takim przypadku kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady lub odpady komunalne, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu odpowiednio KPO lub jej kopię albo KPOK lub jej kopię, sporządzoną w formie papierowej (art. 236a ust. 2 OdpadyU). Przekazujący odpady sporządza w takiej sytuacji KPO lub KPOK w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów – przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady (art. 236a ust. 4 OdpadyU).

Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do BDO niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów do BDO należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31.7.2020 r. (art. 236a ust. 3 OdpadyU).