W porównaniu z końcem sierpnia 2020 roku odnotowano spadek o 3,3 tys. osób i finalnie liczba bezrobotnych wyniosła 1 mln 24,7 tys. osób. Już w sierpniu liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ok. 1,5 tys.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wrześniu aż w 11 województwach w porównaniu do poprzedniego miesiąca, przy czym najsilniejszy był w województwach: lubelskim (-1,9%), świętokrzyskim (-1,4%) i dolnośląskim (-1,1%)

Stopa bezrobocia czwarty miesiąc bez zmian

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września 2020 r. 6,1%, co oznacza, że od czterech miesięcy pozostaje na takim samym poziomie.

Wzrost stopy bezrobocia wystąpił tylko w województwie pomorskim, gdzie w porównaniu ze stanem z końca sierpnia 2020 roku urosła ona o 0,1 punktu procentowego (do 5,7%). W 7 województwach natężenie bezrobocia w odniesieniu do sierpnia nie zmieniło się, a w 8 województwach zmniejszyło się – spadek kształtował się w przedziale od 0,1 punktu procentowego w województwach lubelskim, dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim do 0,2 punktu procentowego w lubelskim.

Tarcze obroniły etaty

W ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – na ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej firm rząd przekazał już ponad 142 mld zł.

Według ostatnich danych Eurostatu w sierpniu 2020 roku Polska była po Czechach drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia, osiągając stopę na poziomie 3,1% wobec 7,4% wśród wszystkich państw unijnych i 8,1% w strefie Euro. Stopa bezrobocia w kraju była o 0,1 pkt proc. mniejsza niż w lipcu b.r. i utrzymała się na tym samym poziomie, co rok temu.

Praca zdalna zapewniła ciągłość działania firm i jest szansą na aktywizację zawodową nowych grup społecznych

Dzięki wprowadzonej w ramach jednaj z tarcz, pracy zdalnej w czasie lockdownu firmy mogły utrzymać ciągłość działań operacyjnych. Zgodnie z danymi GUS liczba osób pracujących w domu podwoiła się w II kwartale zarówno w stosunku do poprzedniego roku, jak i poprzedniego kwartału. Aż 13,1% wszystkich pracujących w II kwartale wykonywało pracę w domu.

Duża część firm, która rozpoczęła swoją działalność w sieci w wyniku lockdownu zapewne ją utrzyma, co korzystnie wpłynie na ich rozwój. Tym bardziej, że ograniczenia wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wpłynęły na zmianę zachowań i decyzji zakupowych konsumentów.

Obecnie resort pracy pracuje nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy na stałe. Zmiany te mogą przyczynić się także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz tych, zamieszkujących w dalszych zakątkach Polski, z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi.

Coraz łatwiej można znaleźć pracę niż jeszcze w pierwszych miesiącach pandemii

Liczba ofert pracy rośnie, zarówno tych zgłaszanych do urzędów pracy, jak i pojawiających się na portalach internetowych. Jeszcze w kwietniu 2020 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ok. 58 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. We wrześniu 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła już 109,3 tys. i była o 13 tys. (o 13,5%) wyższa niż w sierpniu 2020 r.

W porównaniu do pierwszej fazy pandemii od końca maja obserwujemy wzrost popytu na pracę cudzoziemców. Dla przykładu, w kwietniu tego roku powiatowe urzędy pracy rejestrowały dziennie ok. 2 tys. oświadczeń, obecnie rejestrują ich około 6-7 tys., a więc liczbę porównywalną do tej sprzed pandemii. Można założyć, że zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w najbliższych latach będzie się utrzymywać na poziomie przynajmniej zbliżonym do 2019 r., co wynika z czynników strukturalnych (m. in. demograficznych oraz luk kwalifikacyjnych w określonych zawodach) i przewidywanego ożywienia gospodarczego po pandemii.

Źródło:

gov.pl