Ustawa z 11.9.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) weszła w życie 1.11.2019 r. Uchwalona ustawa wprowadza też zmiany w podatkach dochodowych.

Ustawa uchyliła ustawę z 25. 7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2269) i jednocześnie zmieniła termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ustalony w ustawie z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2018 r. poz. 228 ze zm.). Obowiązek zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej powstał od gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 1.11.2019 r.

Konsekwencją powyższych zmian są również zmiany w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU), ustawie z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Ustawa wprowadza zmiany w PDOPrU w zakresie składania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 27 ust. 2 PDOPrU i polega na wprowadzeniu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku składania ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych. Zmiany stosuje się do sprawozdań finansowych przekazywanych od 1.1.2020 r. Przywrócono również możliwość składania zeznania CIT–8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniających pracowników (art. 27a PDOPrU). Ta zmiana obowiązuje od 25.10.2019 r.