Jak głosi treść uzasadnienia do projektu, jego celem jest „wprowadzenie do porządku prawnego składek od reklamy internetowej i konwencjonalnej, z których wpływy zasilą fundusze w szczególny sposób zaangażowane w usuwanie skutków epidemii SARS CoV-2”. Zgodnie z konceptem owe fundusze zostały w zasadzie wymienione w nazwie projektu i są to: Narodowy Fundusz Zdrowia, do którego trafić ma aż 50% wpływów ze składek oraz Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów zasilany 35% wpływów ze składek, a także Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – beneficjent 15% wpływów ze składek.

Art. 2 projektu ustawy dzieli składkę z tytułu reklamy na:

– składkę z tytułu reklamy konwencjonalnej,

– składkę z tytułu reklamy internetowej.

Zgodnie z zamiarem projektodawcy pierwszą ze składek będą musieli zapłacić dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, uzyskujący przychody ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi:

– nadawania reklamy w telewizji lub radiu, wyświetlania reklamy w kinie lub umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy ponad kwotę 1 000 000 zł,

– zamieszczania reklamy w prasie ponad kwotę 15 000 000 zł.

 

Obowiązek zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej ma powstawać z chwilą osiągnięcia w roku kalendarzowym przychodów w wysokości:

– 1 000 000 zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy,

– 15 000 000 zł z tytułu zamieszczania reklamy w prasie – i dotyczy przychodów powyżej tej kwoty.

Stawki składki zostały określone procentowo, a ich wysokość miałaby być uzależniona od wysokości przychodów (przychód zdefiniowano jako wszystko co stanowi zapłatę za usługi reklamowe pomniejszoną o podatek od towarów i usług) z reklamy, osiągniętych przez dany podmiot, przekraczających kwotę przychodów niepodlegających składce, o których mowa wyżej oraz od przedmiotu reklamy tj. reklamy w prasie bądź reklamy w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy.

Stawki te są różne w zależności od przedmiotu reklamy. Precyzyjnie, stawka z tytułu reklamy konwencjonalnej wynosić może w przyszłości (jeżeli omawiany projekt wejdzie w życie):

– 2% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 30 000 000 zł;

– 6% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 30 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 30 000 000 zł.

W przypadku osiągania przychodów z reklam towarów kwalifikowanych w prasie wyżej wskazane stawki ulegać miałyby podwojeniu.

Z kolei stawki podatku od przychodów, gdy ich źródłem będzie reklama w telewizji, radiu, kinie i na zewnętrznym nośniku reklamy, z wyjątkiem reklamy towarów kwalifikowanych, wynosić mają:

– 7,5% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej podstawa ta nie przekracza kwoty 50 000 000 zł;

– 10% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa obliczenia składki przekracza kwotę 50 000 000 zł.

Stawki składki z tytułu reklamy konwencjonalnej wynosić natomiast będą odpowiednio: 10% podstawy obliczenia składki i 15% nadwyżki podstawy obliczenia składki ponad kwotę 50 000 000 zł.

Druga ze składek z tytułu reklamy tj. składka z tytułu reklamy internetowej wynosić ma 5% podstawy wymiaru składki, którą stanowić ma iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik.

W myśl założeń projektu, danina ta ciążyć będzie na usługodawcy, który świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamę internetową, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro;

2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 000 000 euro.

Stosownie do art. 22 projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, organem podatkowym będzie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Podatnicy składek będą zobowiązani do ich samoobliczenia, a następnie wpłacania na rachunek organu:

– zaliczki na składkę za pierwsze półrocze w terminie do 25 lipca każdego roku i składki rocznej z uwzględnieniem zaliczki wpłaconej za pierwsze półroczne w terminie do 25 stycznia każdego roku z tytułu reklamy konwencjonalnej,

– za roczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 lutego za rok poprzedni w przypadku składek z tytułu reklamy internetowej.

Ponadto ciążył będzie na nich obowiązek składania organowi deklaracji według określonego wzoru, który w drodze stosownego rozporządzenia określony zostanie przez Ministra Finansów, przy czym obowiązek ten nie powstanie, jeżeli przychody z tytułu reklamy konwencjonalnej ze świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie, umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy oraz zamieszczania reklamy w prasie, nie przekroczą kwot 1 000 000 zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy bądź 15 000 000 zł z tytułu zamieszczania reklamy w prasie odpowiednio w półroczu lub w roku kalendarzowy.

Projekt ustawy zakłada wejście jej w życie z 1.7.2021 r.

Według informacji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów szacuje się, że wpływy ze składki od reklam w 2022 r. mogą wynieść około 800 000 000 zł.