Nowelizacja przepisów wynika z wprowadzonego rozporządzenia Ministra Finansów z 13.2.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 290).

Zakres korzystania z portalu podatkowego został udostępniony dla podatników składających zeznania wskazane w art. 45cd ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz w art. 21c ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43; dalej: RyczałtU). Zakres korzystania z portalu został rozszerzony o możliwość składania, odrzucania i przeglądania zeznań udostępnionych przez organ podatkowy. Uprawnienie polegające na składaniu zeznań PIT-37 i PIT-38 (w przypadku zeznań za 2018 r. udostępnianych od 15.2.2019 r.) i ich odrzucaniu za pośrednictwem portalu podatkowego wynika wprost z ww. przepisów, przy czym składanie zeznań obejmuje akceptację zeznania bez uprzedniej modyfikacji jak i po wprowadzeniu w nim zmian.

Dostępność do usługi portalu podatkowego została znacząco uproszczona. Określenie nowych warunków korzystania z portalu było konieczne, gdyż warunki z § 2 dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1350 ze zm.) określone zostały dla użytkowników, którzy posiadają konto na portalu podatkowym.

Tymczasem możliwość złożenia zeznania udostępnionego przez organ podatkowy nie jest realizowana przy wykorzystaniu tych kont, lecz za pośrednictwem nowej funkcjonalności systemu polegającej na skorzystaniu z usługi po uprzednim uwierzytelnieniu się w systemie zgodnie z dodanym § 11a. W celu skorzystania z możliwości złożenia zeznań PIT-37 i PIT-38 udostępnionych przez organ podatkowy konieczne będzie podatnie danych, o których mowa w § 11a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (tj. identyfikatora podatkowego: – NIP i daty urodzenia podatnika albo – numeru PESEL; kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy; kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych, która została uwzględniona przez organ podatkowy w udostępnionym podatnikowi zeznaniu) albo uwierzytelnienie danych za pomocą profilu zaufanego. Jednocześnie, skorzystanie z nowej funkcjonalności nie będzie możliwe poprzez potwierdzenie danych certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.