Taka skarga nie powinna trafić do WSA. Skargę należy w takim przypadku złożyć w trybie art. 227 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; dalej: KPA).Tak orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z 6.5.2020 r. (II SA/Gl 1386/19, Legalis).

Zakres spraw podlegających rozpatrzeniu przez sądy administracyjne określa art. 3 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; PostAdmU). Ważne w tym przypadku jest to, że zawarte w art. 3 § 2 PostAdmU wyliczenie stanowi katalog zamknięty. Zaskarżenie aktu lub czynności w nim niewymienionych oznacza, że sprawa nie jest objęta właściwością sądu administracyjnego, a tym samym, zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 1 PosAdmU, podlega odrzuceniu.

Jeżeli chodzi o skargę na pracowników pomocy społecznej, tj. na ich zaniedbania lub nienależyte wykonanie obowiązków, to WSA w Gliwicach wskazał, że nie należy ona do kategorii spraw o których mowa w art. 3 § 2 PostAdmU. Tego typu zarzuty i zastrzeżenia wobec pracowników organu mogą być zgłaszane do organu w trybie określonym w art. 227 i następnych KPA, tj. jako określona tam skarga. Zgodnie z art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników.

Ważne
Skarga w tym trybie podlega rozpoznaniu bądź przez organ nadrzędny (o ile dotyczy działalności danego organu) bądź przez organ, jeśli dotyczy działalności pracowników organu. Jednak rozpoznawanie tego typu skarg nie należy do właściwości sądów administracyjnych, podobnie zresztą, jak ocena odpowiedzi udzielanych na skargi składane do właściwych organów.

WSA w Gliwicach podkreślił, że nie istnieje w tym wypadku żadne władcze rozstrzygnięcie organu, które można byłoby przyporządkować do jednej z kategorii spraw administracyjnych, wymienionych w art. 3 § 2 PostAdmU.

WSA przypomniał też, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie wyłącznie w sprawach ściśle przez ustawę określonych. Rolą sądu administracyjnego jest każdorazowe uprzednie zbadanie wnoszonej skargi pod względem jej dopuszczalności. Dopiero stwierdzenie, że dana sprawa podlega rozpatrzeniu przez sąd administracyjny będzie otwierało drogę do merytorycznej oceny kwestionowanego aktu, czynności, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.