W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 534 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Celem sieci jest prowadzenie działalności w zakresie:

  1. prowadzenia badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, szczególnie ważnych dla realizacji m.in. polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju, a także polityki naukowej państwa;
  2. transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników powyższych badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki, wspieranie polityki gospodarczej państwa, w szczególności przez dokonywanie: prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, a także analiz aktualnego stanu techniki oraz opracowywanie technologicznych map drogowych na potrzeby polityk publicznych;
  3. prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.

W związku z wprowadzeniem tej ustawy, do jednostek sektora finansów publicznych zaliczono także instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 9 pkt 14 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Zmiany dotyczą też podatków lokalnych. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zwolniono od podatku rolnego i podatku leśnego (art. 12 ust. 2 pkt 8 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm., a także art. 7 ust. 2 pkt 8 ustawy z 30.10.2002 r. o podatku leśnym, t.j. z.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.). Natomiast od podatku od nieruchomości zwolniono Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą (art. 7 ust. 2 pkt 5b ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

Dodatkowo, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także spółkę utworzoną na podstawie art. 30 ustawy z 21.2.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2018 r. poz. 534), zaliczono do podmiotów komercjalizujących na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną (art. 4a pkt 24 lit. h lit. i–k ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).