Rozstrzygnięcie w tym zakresie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.5.2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.140.2018.1.MM).

Przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego objęto m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna – w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; dalej: PDPOPrU). Poza tym, zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele objęte zwolnieniem, w tym także na:

1) nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz

2) opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów (art. 17 ust. 1b PDOPrU).

Problem w tym, że wpłaty na PFRON nie są „podatkami niestanowiącymi kosztu uzyskania przychodów”, a dokonywanie takich wpłat trudno uznać za realizację celów statutowych wolnych od podatku dochodowego. Oznacza to, że równowartość takich wpłat należałoby, jako niespełniające warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b PDOPrU, opodatkować. Tak jest z pewnością w razie dokonywania wpłat ze środków własnych instytucji kultury. Jednak w tym przypadku źródłem finansowania są środki z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora.

Innym zwolnieniem przedmiotowym objęto dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 PDOPrU). Taki charakter ma dotacja podmiotowa przekazywana z budżetu organizatora, czyli w tym przypadku budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym, Dyrektor KIS uznał, że: „(…) skoro wpłaty na PFRON, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu gminy dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 [PDOPrU], podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.” [uzupełnienie autora].

Stanowisko to potwierdza wielokrotnie zajmowane wcześniej stanowiska organów interpretacyjnych w tym zakresie.