W myśl art. 92 § 1 w pkt 2 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.; dalej KP) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Projekt zmian przewiduje, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracownik zachowa prawo do 100% wynagrodzenia.

W rezultacie, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie pierwszych 33 dni tej niezdolności – wypłacany będzie zasiłek chorobowy, a nie jak do tej pory 100% wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę.

Prawo do zasiłku chorobowego w okresie pierwszych 33 dni niezdolności pracownicy do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży wynikać będzie z art. 6 ust. 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.; dalej: ZasiłkiU), który stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 12 ust. 1 ZasiłkiU, zgodnie z którym zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

Po zmianach wprowadzanych omawianą ustawą okres niezdolności do pracy z powodu choroby w czasie ciąży zostaje wyłączony z przepisów dotyczących zachowania prawa do wynagrodzenia. Dlatego też na podstawie art. 6 ust. 1 ZasiłkiU przysługiwać będzie w tym okresie zasiłek chorobowy. O wysokości zasiłku decydować będzie art. 11 ust. 2 ZasiłkiU, który stanowi, że miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy przypada w okresie ciąży.

Pracownica zachowa zatem 100% wysokości swojego wynagrodzenia, ale nie będzie go otrzymywać w ramach wynagrodzenia za pracę, a w ramach zasiłku chorobowego od pierwszego dnia okresu niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży.

Projekt nowelizacji przewiduje również, że od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, albo chorobą przypadającą w czasie ciąży.

Omawiany projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma wejść w życie 30 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt trafił do prac w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach.