Czytelnik, za niewywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia przeglądu technicznego kasy on-line zostanie obciążony karą w wysokości 300 zł. Ponadto, jeżeli nie upłynęły 3 lata od momentu rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej będzie również obowiązany do zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy fiskalnej, a także może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. Czynny żal może uchronić Czytelnika wyłącznie przed odpowiedzialnością karną.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816 ze zm.; dalej: KasyR) podatnik, który prowadzi ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line ma m.in. obowiązek zapewnienia stanu technicznego kasy, który gwarantuje czytelny widok paragonów fiskalnych i faktur w postaci elektronicznej umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. W tym m.in. celu podatnicy mają również obowiązek poddawania kas okresowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu przez główny serwis kas – por. art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU). Zgodnie z § 54 ust. 1KasyR obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się, co do zasady, nie rzadziej niż co 2 lata. Jeżeli podatnik w terminie nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi poniesie konsekwencje finansowe, a także może być obowiązany do zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy on-line.

Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 6 VATU podatnik będzie obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży nie podda kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas. W takiej sytuacji, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. z 2019 r. poz. 820; dalej: OdliczKasyR) lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika zwrotu należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;

2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu – w przypadku podatników, którzy korzystają ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 VATU.

W sytuacji, gdy podatnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku dotyczącego terminowości wykonania przeglądu technicznego kasy on-line zostanie na niego nałożona w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego kara pieniężna w wysokości 300 zł. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia powyższej decyzji.

Ponadto, brak terminowego przeglądu kasy wiąże się również z sankcjami karnymi skarbowymi, uznawany jest bowiem za wadliwe prowadzenie księgi i na podstawie art. 61 § 3 ustawy z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.; dalej: KKS), zagrożony jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe. Złożenie czynnego żalu, pod warunkiem że organ ścigania nie miał wiedzy (udokumentowanej) o popełnieniu tego czynu uchroni Czytelnika wyłącznie przed odpowiedzialnością karną, natomiast nie uchroni przed karą w wysokości 300 zł, a jeżeli nie upłynęły 3 lata od momentu rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej również przed zwrotem odliczonej ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Dodatkowo informujemy, że na portalu podatkowym Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Wniosek taki powinien być jednak złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Jeżeli zatem termin obowiązkowego przeglądu upływał w okresie obowiązywania ww. ustawy Czytelnik miał prawo przed jego upływem złożyć wniosek o odroczenie tego terminu i wówczas uniknąłby ww. konsekwencji.

(RA)