W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 9 opublikowano uchwałę Sądu Najwyższego z 23.12.2019 r. (I NSW 342/19).

Sąd Najwyższy w składzie dziewiętnastu sędziów, z udziałem Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej stwierdził ważność wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych 13.10.2019 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 244 § 1 i 2 w zw. z art. 258 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).