Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330) po pierwszym czytaniu w Sejmie, które miało miejsce 7.4.2020 r. skierowano do Komisji Finansów Publicznych. Projekt ustawy przewiduje m.in. zmiany odnoszące się samorządu terytorialnego.

W art. 27 projektu wprowadzono zmianę w DostInfPubU. Do art. 9 DostInfPubU dodano m.in. ust. 2aa i 2ab, zgodnie z którymi do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące lub inne osoby prawne, w których JST mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów OchrKonkurU. Udostępnieniu w centralnym repozytorium podlegają zasoby informacyjne będące w posiadaniu tych podmiotów, w szczególności w zakresie:

 • ochrony zdrowia;
 • transportu drogowego;
 • pomocy społecznej;
 • edukacji publicznej;
 • kultury oraz ochrony zabytków;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • gospodarki komunalnej.

Zmieniono też art. 21b ust. 2 ZarządKryzysU, zgodnie z którym w nowym brzmieniu wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności oraz informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w tłumaczeniu na język migowy, mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy (art. 36 projektu). Dodano więc tłumaczenie na język migowy.

Zmiany wprowadzono także w art. 15p KoronawirusU, który w obecnym brzmieniu stanowi, że rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dodano zapis, zgodnie z którym w uchwale tej rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm., dalej: PożPubWolontU), czyli m.in. stowarzyszeń i fundacji oraz
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU, czyli m.in. kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia JST, kluby sportowe oraz kapitóowe spółki non-profit

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podobną regulację przewidziano w art. 15q KoronawirusU, zgodnie z którym w obecnym brzmieniu rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30.9.2020 r. Dodano ust. 2 do tego przepisu, zgodnie z którym przedłużenie to może dotyczyć także organizacji wymienionych w art. 15p ust. 2 KoronawirusU z wymienionego tam powodu.

Dodano też art. 15zzzl KoronawirusU, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorządowego można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 PomSpołU, czyli w:

 • regionalnym ośrodku polityki społecznej;
 • powiatowym centrum pomocy rodzinie;
 • ośrodku pomocy społecznej;
 • centrum usług społecznych w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów CUSU;
 • domu pomocy społecznej;
 • placówce specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego;
 • ośrodku wsparcia;
 • ośrodku interwencji kryzysowej.

Chodzi tu o wymienioną placówkę w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Okres wykonywania pracy nie będzie mógł być dłuższy niż do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przeniesienia ma się dokonywać w drodze porozumienia jednostek.