Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy ‒ Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta. Zmianie ulega definicja pojęcia „cel publiczny”.

Jedną z istotnych zmian jest zmiana dotycząca brzmienia art. 6 pkt 7 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU) określającego jeden z celów publicznych, o jakim mowa w ustawie.

W myśl nowego brzmienia celem publicznym będzie budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby obronności państwa, a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych, ochrony granicy państwowej lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich.

Zmiana ma związek z art. 2 pkt 9 ustawy z 17.5.1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), gdzie została zawarta definicja terenu zamkniętego oraz art. 4 ust. 3 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), stanowiącym o określeniu terenu zamkniętego w planie zagospodarowania przestrzennego.