Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji przepisów ustawy z 7.7.1994 r. ‒ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: PrBud). Nowelizacja obejmuje zmiany min. w ustawie z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.; dalej: DrPublU).

Istotą zmian jest skorelowanie brzmienia przepisów DrPublU zgodnie z proponowanym projektem zmian w PrBud poprzez przypisanie dotychczasowych zadań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych, zgody zarządcy lub decyzji zarządy drogi w przypadku przebudowy lub remontu obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym w ten sposób, że termin „projekt budowlany” zastąpić ma „projekt zagospodarowania działki lub terenu”, „projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny”.

Ponadto obowiązek uzgadniania zjazdu z drogi krajowej do nieruchomości do niej przyległej nadal pozostanie obowiązkiem inwestora, a zezwolenie na lokalizację zjazdu dołączyć trzeba będzie do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych

Projekt oczekuje na opinię Biura Legislacyjnego Sejmu.