Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji przepisów ustawy z 7.7.1994 r. ‒ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: PrBud). Nowelizacja obejmuje także zmiany min. w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU).

W oparciu o proponowaną zmianę art. 6 pkt 7 GospNierU otrzyma nowe brzmienie, zgodnie, z którym celem publicznym jest budowa, utrzymywanie obiektów oraz urządzeń, niezbędnych na potrzeby obronności państwa, a także ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych, ochrony granicy państwowej lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich. Skutkiem zmiany będzie poszerzenie katalogu celów publicznych poprzez objęcie tym pojęciem strefy ochronnej terenu zamkniętego.

Pojęcie terenu zamkniętego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 9 ustawy z 17.5.1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), w myśl, którego wskazany teren to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Natomiast w myśl art. 4 ust. 3 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy

Projekt oczekuje na opinię Biura Legislacyjnego Sejmu.