Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Jako jedną z ważnych ustaw objętych nowelizacją należy wymienić ustawę z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Projekt zmienia definicję obiektu liniowego. Ponadto precyzuje on, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Projekt precyzuje także, kiedy można rozpocząć rozbiórkę obiektów budowlanych – formalnie będzie to możliwe po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Ponadto nowelizacja dokonuje zmiany treści przepisu dotyczącego rozbiórki obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z nowym brzmieniem decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydana po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków

Nowelizowane przepisy wskazują także, że decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydana po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. Ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego. Także zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części będzie można dokonywać w taki sposób.