Wśród licznych regulacji zmieniających aktualnie obowiązujące ustawy, projekt zakłada także nowelizację ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Proponowana nowelizacja dotyczy rozszerzenia ochrony w zakresie tzw. wady oświadczenia woli. Zdaniem wnioskodawców zmiana ma prowadzić do wyeliminowania nadużyć w umowach przewłaszczenia na zabezpieczenie (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C).

Przepisy zakładają, że nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku, gdy:

1) wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę

Ponadto nowela zakłada zmianę przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.). Dodany przepis w zakresie egzekucji z nieruchomości przewiduje, że termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku, o którym, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania

Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu