Projekt określa zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. Zmienia on także zmiany w 77 ustawach, w tym w KPA.
Jak wynika z uzasadnienia projektu zadaniem ustawy jest zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. Domyślny sposób wymiany niniejszej korespondencji stanowić ma publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=74950F8629B773C2C125850C00390DD0).
Do obowiązkowego posiadania adresu do doręczeń będą zobowiązane podmioty publiczne oraz min. adwokat, radca prawny, notariusz wykonujący zawód; przedsiębiorcy; podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W zakresie przepisów KPA zakłada ona, że każdy podmiot będzie posiadał adres elektroniczny do doręczeń, który zostanie umieszczony w bazie adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych. Jako podstawową zasadę projekt przewiduje, że sprawy administracyjne należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Ponadto sprawy będą mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu. Ulegną zmianie także zasady doręczania pism urzędowych. Po zmianie pisma organ administracji będzie zobowiązany doręczać na adres do doręczeń elektronicznych. W przypadku braku możliwości doręczenia w ten sposób organ administracji publicznej doręcza pisma: za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej lub przez swoich pracowników, lub przez inne upoważnione osoby lub organy, przesyłką rejestrowaną.
Ustawa przewiduje także wprowadzenie nowej formy dostarczania korespondencji. Ma nią być rejestrowane doręczenie elektroniczne za pomocą publicznej usługi hybrydowej, realizowana przez wyznaczonego operatora pocztowego. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę hybrydową, przekształca dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata. Przekształcenie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej na każdym etapie realizacji usługi. Operator wyznaczony zapewnia potwierdzenie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego.
Projekt trafił do prac w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych.