Informacje dotyczące danych topograficznych, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zdjęć lotniczych (ortofotomapa), danych pomiarowych LIDAR, podstawowych danych o działkach i budynkach mają być dostępne bezpłatnie na stronie geoportal.gov.pl. W ewidencji gruntów i budynków (egib) mają już nie być rejestrowane umowy 10-letnie dzierżawy gruntów na potrzeby emerytalne. Regulacje mają doprecyzować prawne relacje między wykonawcami prac geodezyjnych i prac kartograficznych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zniknąć ma obowiązek uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych i wprowadzenie obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych;

Aktualizowanie informacji zawartych w egib ma następować z urzędu na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Projektowane zmiany dotyczą także zmniejszenie zakresu informacyjnego w egib przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych, np. z egib mają zniknąć informacje o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków.

W związku z ww. propozycjami niezbędne będzie wprowadzenie zmian dostosowujących w:

1) ustawie z 7.7.1994 r. ‒ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

2) ustawie z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 299 ze zm.);

3) ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU);

4) ustawie z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.; dalej: OchrZabU);

  5) ustawie z 20.7.2017 r. ‒ Prawo wodne (https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2676039806,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-oraz-ustawy-o-.html, dostęp: 18.10.2019.),

Subiektywnym okiem praktyka

Projektowane zmiany niewątpliwie wpłyną na dochody uzyskiwane z obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jako negatywną zmianę należy ocenić zmniejszenie ilości danych objętych egib. Wiele z nieruchomości posiada nieuregulowany stan prawny, a także pojawiają się liczne rozbieżności pomiędzy danymi opisującymi nieruchomości w egib oraz choćby w księgach wieczystych. Praktyka pokazuje, że w trakcie takich regulacji im więcej informacji dostępnych w jednym miejscu tym lepiej.

Przykład

Jako przykład można tu podać informację o wpisie do rejestru zabytków. Taki wpis istotnie wpływa na stan nieruchomości, na jej cenę i na obowiązki właściciela. Na gruncie GospNierU wpis nieruchomości do rejestru zabytków skutkuje obowiązkiem uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na zbywanie nieruchomości, zgoda jest wymagana także na dokonanie podziału geodezyjnego, ponadto wpis do rejestru zabytków umożliwia obniżenie ceny o 50%, czy wpływa na obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego o 50%.

Warto przypomnieć, że zgodnie a art. 9 ust. 4 OchrZabU wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. O każdej zmianie wieczystoksięgowej sąd zawiadamia organ prowadzący egib. Zawiadomienie zatem, w którym sąd wskaże, że w dziale III księgi został ujawniony wpis o rejestrze zabytków nie będzie mógł być uwidoczniony w egib.