Aby usprawnić postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej projekt przewiduje:

  • zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;
  • prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
  • dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet);
  • rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań).

Przewidziano także uatrakcyjnienie szybszej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”) – poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze.

Rozwiązanie to zwiększy liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Ponadto, projekt ustawy – co do zasady – przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu, które można wszcząć do 30.6.2021 r.

Celem tego rozwiązania jest szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1.7.2021 r.