W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2194 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.11.2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę:

  • samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 zł ;
  • dzika innego niż wymieniony wyżej wynosi 300 zł.

§ 2. Do zryczałtowanego zwrotu kosztów za dziki odstrzelone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, tj. przed 24.11.2018 r., który nie został dokonany przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli uchylonego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12.2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. z 2016 r. poz. 2172).