Rada utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie już od pięciu lat – ostatni raz zmieniły się one w marcu 2015 roku i wynoszą one:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Przy okazji RPP zauważyła, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych w marcu obniżyła stopy procentowe, a Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę depozytową poniżej zera (…).

W komunikacie, który został opublikowany po posiedzeniu RPP, odnosi się także do epidemii koronawirusa. Rada zauważa, że światowa epidemia powoduje wzrost niepewności co do perspektyw globalnej koniunktury oraz pogarsza nastroje na rynkach finansowych.

Rada odnosi się także do wysokiej inflacji. Opierając się na wstępnych danych GUS RPP podała, że inflacja w styczniu 2020 r. wzrosła do 4,4% licząc rok do roku. Zaznacza, że do jej wzrostu „powyżej górnej granicy odchyleń inflacyjnych” przyczyniły się rzeczy, na które nie miała ona wpływu, m.in. wzrost cen energii elektrycznej, wyższe ceny paliw, czy podwyższenie akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe.

Prognozy przewidują (z 50% prawdopodobieństwem), że inflacja w 2020 r. będzie się mieścić w przedziale 3,1–4,2%, co oznacza wzrost w stosunku do przewidywań z listopada, gdy zakładano inflację na poziomie 2,1–3,6%. W najbliższych kwartałach, zdaniem RPP, roczny poziom inflacji może się utrzymywać „powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego”. Rada ocenia jednak, że w późniejszym czasie inflacja będzie się obniżać.