Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu usprawnienia działania portalu przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Zmiany dotyczą poszerzenia zakresu usług udostępnianych na portalu podatkowym o dostęp do:

1) aplikacji e-mikrofirma (bezpłatnej aplikacji do generowania i wysyłania plików JPK, które obecnie stanowią element deklaracji VAT);

2) dokumentacji znajdującej się w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP);

3) wykazu mandatów karnych egzekwowanych przez naczelników urzędów skarbowych;

4) składania i dostępu do historii złożonych: (a) zawiadomień o popełnieniu czyny zabronionego (czynny żal); (b) zawiadomień o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU (ZAW-NR); (c) pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań oraz innych pism (stosownie do postępu prac nad opracowaniem wymaganych kreatorów umożliwiających składanie poszczególnych pism);

5) informacji o numerze mikrorachunku podatkowego;

6) płatności online z tytułu m.in. podatków i historii płatności;

7) złożonych dokumentów;

8) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego w zakresie statusu zwrotu nadpłaty podatku.

Ponadto zmiany umożliwią udostępnienie zainteresowanym dostęp do systemu po uwierzytelnieniu przy pomocy dodatkowych sposobów uwierzytelniania, za pomocą serwisu login.gov.pl (tj. profilu zaufanego, profilu osobistego, publicznej aplikacji mobilnej i węzła krajowego). Jednocześnie po każdorazowym uwierzytelnieniu umożliwiony zostanie dostęp do historii wszystkich logowań.

Ministerstwo Finansów zauważa, że wprowadzenie ww. zmian stanowi drugi etap rozbudowy systemu teleinformatycznego administracji skarbowej. Zatem portal podatkowy w szerokim znaczeniu składał się będzie z trzech komponentów:

1) portalu podatkowego w ścisłym znaczeniu (regulują jego działanie § 2-11 rozporządzenia);

2) usługi Twój e-PIT (uregulowana jest w § 11a rozporządzenia);

3) usługi e-Urząd Skarbowy (uregulowana jest § 11b rozporządzenia).

Rozporządzenie ma wejść w życie 15.2.2021 r.