Z dniem 23.7.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. poz. 1275).
Przepisy rozporządzenia precyzują, że w wykazie stanowisk, których dotyczy rozporządzenie, można umieścić wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, oraz na których może wystąpić podwyższone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Należy podkreślić, że co do zasady osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Powyższe ograniczenie nie dotyczy poniższych sytuacji:

  • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  • przypadków, w których dyrektor tzw. szpitala jednoimiennego wyrazi pisemną zgodę osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w wykazie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom korzystającym z usług kierowanego przez niego podmiotu leczniczego innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, po wprowadzeniu niezbędnych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania tych świadczeń przez osoby objęte ograniczeniem.

Należy także dodać, że w przepisach rozporządzenia sprecyzowano także możliwość wystąpienia przez personel medyczny, którego objętego ograniczeniem, z wnioskiem do dyrektora tzw. szpitala jednoimiennego o zwolnienie go z ograniczenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o objęciu go ograniczeniem co do udzielania świadczeń zdrowotnych.