Tak przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 12.2.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Przewidywana zmiana ma na celu rozszerzenie wymienionego w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2017 r. poz. 437), katalogu podmiotów zaliczanych do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych innych niż właściwych miejscowo o spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych (PGK) oraz spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Podatnicy, o których mowa powyżej zostaną zaliczeni z mocy prawa z 1.4.2019 r. do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Podatnicy ci nie będą składali zawiadomienia o zmianie właściwości miejscowej dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w § 6 rozporządzenia. Do podatników tych organy podatkowe wyślą stosowną informację.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.4.2019 r.