Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że do najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy uzupełniającej tarczę antykryzysową należy pomoc dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego. Podmiotem, za pośrednictwem którego państwo realizuje pomoc dla przedsiębiorców, jest m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu, która w związku z proponowanymi zmianami będzie mogła oferować przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Pomoc polegać będzie również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Do innych działań przewidzianych w projekcie ustawy należy m.in.:

1. Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorca, aby skorzystać z umorzenia pożyczki, będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany;

2. Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek

Rozszerzenie dotyczy płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Dodatkowo zwolnieniem ze składek mają być objęci wszyscy płatnicy składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników;

3. Ponowna wypłata świadczenia postojowego

Proponuje się, by w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie;

4. Wprowadzenie w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów)

5. Pomoc dla służby zdrowia

6. Pomoc dla organizacji pozarządowych, pożytku publicznego i zajmujących się wolontariatem – organizacje te będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy

7. Elektronizacja przekazywania dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia

8. Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

9. Uruchomienie już w 2020 r. (zamiast 1 stycznia 2021 r.) Funduszu Szerokopasmowego celem niezwłocznego przeprowadzenia interwencji w obszarze zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

10. Wprowadzanie usprawnień funkcjonowania Poczty Polskiej, w tym:

  • wprowadzenie rozwiązania, aby przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną mogła być doręczona do „skrzynki pocztowej” – bez konieczności składania wniosku na poczcie;
  • świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek kurierskich z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru;

11. Wydłużenie terminów na realizację obowiązków przez obywateli, w tym m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów.