Rozporządzenie doprecyzowało postanowienie dotyczące pracy organów administracji. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom zalicza się w szczególności sprawy z zakresu m.in. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293); 
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.); 
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.); 
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 710, ze zm.).

Tym samym zostały ujednolicone zadania, które organy w minimalnym zakresie powinny wykonywać z możliwością wprowadzenia ograniczeń w ich wykonywaniu.

W związku z wejściem w życie omawianego rozporządzenia utraciło moc prawną rozporządzenie Rady Ministrów z 10.4.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 658).