Zgodnie z ww. rozporządzeniem, podatnik, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o VAT, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium:

– Królestwa Norwegii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Zatem podmioty te mogą prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem VAT w Polsce na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia składając deklarację VAT za styczeń 2021 r. podmioty brytyjskie, podmioty norweskie oraz podmioty z Irlandii Północnej nie muszą działać przez przedstawiciela podatkowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1.1.2021 r.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów