W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1743 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 10.9.2019 r. w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Z rozporządzenia wynika m.in., że:
1) Prezydent RP, Rzecznik Praw Dziecka i Prezes Rady Ministrów wskazują Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (dalej: Przewodniczący Komitetu) swoich przedstawicieli w Radzie,
2) minister edukacji, minister szkolnictwa wyższego i nauki, minister sportu oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłaszają Przewodniczącemu Komitetu kandydatów na członków Rady,
3) strona samorządowa w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zgłasza Przewodniczącemu Komitetu kandydata na członka Rady, będącego przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego
– nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady, wskazując jednocześnie kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.

Przewodniczący Komitetu w celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organów administracji publicznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego kieruje do wymienionych wyżej organów, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady. Natomiast w celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Przewodniczący Komitetu ogłasza, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, w BIP na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie podmiotowej Przewodniczącego Komitetu informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.

Przewodniczący Komitetu może uzupełnić skład Rady w czasie trwania jej kadencji na zasadach określonych w § 11 rozporządzenia.

Rada obraduje na posiedzeniach, natomiast uchwały Rady na posiedzeniach są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. Rada może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Rady.

Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu współprzewodniczący oraz protokolant. Ponadto, Rada uchwala regulamin Rady, który określa szczegółową organizację i tryb działania Rady.