Jest ono kolejnym krokiem ku temu, aby ograniczyć stosowanie kryterium ceny jako jedynego miernika oceny ofert. Jak wskazywano w uzasadnieniu do tego rozporządzenia, celem projektodawcy jest wprowadzenie nieskomplikowanej metody, która ma zachęcić zamawiających do szacowania kosztów cyklu życia budynków na podstawie rozporządzenia.

Cechy wyróżniające rozporządzenie to, zdaniem projektodawcy:

1) uniwersalność – możliwość zastosowania jednej metody dla wszystkich rodzajów budynków,

2) obiektywizm – możliwość obiektywnego porównania ofert przez przyjęcie stałych zmiennych wynikających z rozporządzenia i określonych w SIWZ,

3) weryfikowalność – możliwość łatwej weryfikacji danych, które przedstawią wykonawcy.

Jak obliczyć koszty cyklu życia

W rozporządzeniu wskazuje się, jak należy obliczyć kalkulację kosztów cyklu życia budynku, jakie są jego składowe i według jakiego wzoru. Ma to być suma kosztów nabycia (na podstawie ceny), użytkowania oraz utrzymania budynku.

Koszty użytkowania

Określa się, że koszty użytkowania, związane z przewidywanym zużyciem energii końcowej lub nośników energii oraz wody, oblicza się jako sumę iloczynów ilości zużywanej w ciągu roku energii końcowej lub nośników energii oraz wody, cen jednostkowych energii końcowej lub nośnika energii oraz wody i okresu obliczeniowego. Na zamawiającym spoczywa wtedy obowiązek określenia w SIWZ cen jednostkowych energii końcowej lub nośników energii oraz wody, które zostaną ujęte w kalkulacji kosztów cyklu życia budynku. Te ceny podaje się na podstawie umów zawartych przez zamawiającego z dostawcami energii końcowej lub nośników energii oraz wody lub taryfikatorów publikowanych przez dostawców energii końcowej lub nośników energii oraz wody. Natomiast wykonawca przedstawia w ofercie przewidywaną ilość energii końcowej lub nośnika energii oraz wody zużywanych w ciągu roku.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania wynikające z eksploatacji budynku, umożliwiające utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, oblicza się jako sumę jednostkowych kosztów utrzymania wyrobów w okresie obliczeniowym, pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla danego wyrobu. Okres gwarancji dla poszczególnych wyrobów określa w ofercie wykonawca.

Postanowienia SIWZ dotyczące kosztów

Z kosztami utrzymania wiążą się obowiązki zamawiającego zamieszczenia odpowiednich informacji w SIWZ, a mianowicie:

1) rodzajów wyrobów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu utrzymania – biorąc pod uwagę ich wpływ na funkcjonowanie budynku oraz szacowany koszt wyrobów z uwzględnieniem montażu,

2) kosztu wymiany jednostki wyrobu – na podstawie analizy indywidualnej lub kosztorysowych norm nakładów rzeczowych zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe,

3) liczby cykli użytkowania wyrobu w okresie obliczeniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając funkcję budynku oraz przewidywany sposób jego użytkowania.

Podkreślić należy, że w rachunku kosztów cyklu życia budynku nie uwzględnia się VAT. Ponadto w przypadku zastosowania kalkulacji kosztów cyklu życia budynku w odniesieniu do części budynku, koszty nabycia, użytkowania oraz utrzymania oblicza się dla tej części.