W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1917 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 25.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zmianę wprowadzono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.2.2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1016 ze zm.). Chodzi w niej o rozciągnięcie stosowania przepisów działu II rozdział 3 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), które dotyczą egzekucji z rzeczy ruchomych.

Przepisy te stosuje się do naczelników urzędów celno-skarbowych, wyznaczonych przez ministra finansów w zakresie przechowywania i likwidacji także przedmiotów, które stały się własnością Skarbu Państwa na podstawie prawomocnego orzeczenia ich przepadku – innych niż określone w art. 179 § 5 ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.), czyli towarów nieunijnych, w prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.