W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 452 opublikowano ustawę z 22.2.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Zmiana dotyczy art. 129 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), z którego wynika, że:

  • jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części;
  • w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości;
  • oba powyższe roszczenia przysługują również użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a drugie roszczenie – także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.

Od 14.3.2019 r. z wymienionymi wyżej roszczeniami można wystąpić w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Poprzednio okres ten wynosił 2 lata.

Do wymienionych wyżej roszczeń powstałych przed 14.3.2019 r., w stosunku do których nie upłynął dotychczasowy termin 2 lat, stosuje się nowy termin 3 lat.