Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie procesów technologicznych, w których dochodzi do uwolnienia czynników o działaniu rakotwórczym, oceny narażenia w świetle obowiązujących przepisów.

Następnie przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego omówili stan prawny i doświadczenia związane ze stosowaniem w praktyce  wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Zaprezentowane materiały pokazały, że obowiązujące obecnie ograniczenia dotyczące zatrudniania młodocianych uniemożliwiają wielu branżom prowadzenie praktycznej nauki zawodu.

W dyskusji na temat kierunku prac nad zmianami w wykazie prac wzbronionych młodocianym uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, z których przekazu wynikało, że jednym z priorytetów PIP w najbliższych latach będzie działanie na rzecz rozwijania szeroko pojętych działań prewencyjnych i promocyjnych kierowanych do młodych ludzi mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa pracy, aby było stałym elementem praktycznej nauki zawodu.

Źródło:

pip.gov.pl