Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61b § 4 ordynacji podatkowej.

Rozporządzenie określa katalog podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpłacanych za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego. Katalog ten został zamieszczony w załączniku do rozporządzenia i dotyczy należności, dla których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego. Wykaz został podzielony na trzy części według rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wskazanie poszczególnych formularzy podatkowych, którymi rozlicza się określone podatki ma na celu ułatwienie podatnikom identyfikacji wpłat, które są realizowane w wyżej wymieniony sposób.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.