W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1361 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem.

Z art. 88 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1688 ze zm.; dalej: ZużSprzElektU), wynika, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi środowiska, w terminie do 30 lipca każdego roku, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym. Minister środowiska określa, w drodze rozporządzenia, zakres i wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, kierując się potrzebą oceny funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem.

Z nowelizacji rozporządzenia wynika, że roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, poza częścią opisową, obejmuje także:

  • tabelę nr 1 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt (przed zmianą tabela dotyczyła sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz zebranego i poddanego przetwarzaniu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym);
  • tabelę nr 2 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt (przed zmianą tabela dotyczyła odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, a także uzyskanych poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym);
  • tabelę nr 3 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym (nowododana);
  • tabelę nr 4 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym (nowododana).

Ponadto, wzór rocznego raportu za 2017 r. przeniesiono do oddzielnego załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Osiągnięty poziom zbierania zużytego sprzętu należy obliczyć na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez zbierających zużyty sprzęt. Natomiast informacje o:

  • masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium RP na terytorium innych państw członkowskich UE w celu poddania recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu;
  • masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium RP na terytorium państw niebędących państwami członkowskimi UE w celu poddania recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu;
  • przeprowadzonych przez wprowadzających sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego publicznych kampaniach edukacyjnych, w tym o łącznej wysokości środków przeznaczonych na te kampanie i sposobach ich przeprowadzania w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • liczbie podmiotów, które skorzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ZużSprzElektU (wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ZużSprzElektU, jeżeli spełnia określone warunki)

– zamieszcza się w rocznym raporcie o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem za 2018 r. i lata następne.