W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2115 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 31.10.2019 r. w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, przetwarzania w nim informacji oraz sposobów i trybu udzielania informacji o osobach z tego rejestru.
Rozporządzenie określa:

 • sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 20f ust. 2 i 3 ustawy z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.), które są gromadzone i przetwarzane w elektronicznym zbiorze danych dotyczącym sprawców wykroczeń, czyli w rejestrze wykroczeń;
 • sposób i tryb prowadzenia rejestru wykroczeń;
 • rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z rejestru wykroczeń;
 • właściwość jednostek organizacyjnych Policji do wprowadzania informacji do rejestru wykroczeń;
 • czynności będące podstawą wprowadzania informacji do rejestru wykroczeń;
 • zakres, cel i sposób kontroli dostępu do rejestru wykroczeń oraz nadzoru nad przetwarzaniem informacji;
 • sposób weryfikacji przydatności i niezbędności informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń w zakresie realizacji zadań Policji;
 • sposób i tryb udzielania informacji o osobach na podstawie informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń;
 • wzór protokołu usunięcia danych osobowych z rejestru wykroczeń;
 • wzór wniosku o udzielenie informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń;
 • wzór informacji o osobie.

Z rozporządzenia wynika m.in., że stosuje się następujące sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w rejestrze wykroczeń:

 • rejestrowanie – polegające na wprowadzaniu informacji, w tym danych osobowych, po raz pierwszy do rejestru wykroczeń;
 • sprawdzanie – polegające na zapoznaniu się z informacjami, w tym danymi osobowymi, znajdującymi się w rejestrze wykroczeń;
 • klasyfikowanie – polegające na porządkowaniu zawartości rejestru wykroczeń według określonych kryteriów;
 • weryfikowanie – polegające na sprawdzaniu poprawności, kompletności i prawidłowości zarejestrowanych informacji, w tym danych osobowych, lub na dokonywaniu oceny przydatności lub niezbędności tych informacji do dalszego ich przetwarzania;
 • modyfikowanie – polegające na zmianie zawartości informacji, w tym danych osobowych, znajdujących się w rejestrze wykroczeń, w tym zmianie zarejestrowanych informacji lub ich uzupełnieniu;
 • typowanie – polegające na wyszukaniu i identyfikacji w rejestrze wykroczeń informacji, w tym danych osobowych, o cechach odpowiadających określonym kryteriom selekcyjnym;
 • analizowanie – polegające na poszukiwaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi informacjami, w tym danymi osobowymi, znajdującymi się w rejestrze wykroczeń oraz zbiorach danych prowadzonych w Policji;
 • przekazywanie – polegające na udostępnieniu informacji, w tym danych osobowych, z rejestru wykroczeń innemu uprawnionemu podmiotowi, bez względu na formę tej czynności;
 • usuwanie – polegające na zniszczeniu lub deformacji informacji, w tym danych osobowych, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie;
 • wykorzystywanie – polegające na użyciu informacji, w tym danych osobowych, uzyskanych w wyniku sprawdzenia.

Informacje, w tym dane osobowe, wprowadza się do rejestru wykroczeń, jeżeli w toku wykonywania czynności służbowych, zaistniały okoliczności uzasadniające pobranie, uzyskanie lub zgromadzenie tych informacji.

Do korzystania z informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w rejestrze wykroczeń są uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań służbowych, służby policyjne:

 • kryminalna;
 • prewencyjna;
 • śledcza;
 • spraw wewnętrznych;
 • kontrterrorystyczna;
 • Lotnictwa Policji;
 • wspomagająca działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.