W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2467 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 19.12.2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 20l ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.; dalej: InformPodPublU), i określa ono:

 • sposób wprowadzania, zapisu, aktualizacji oraz potwierdzania danych kontaktowych osób fizycznych;
 • sposób prowadzenia RDK;
 • wzór wniosku w postaci papierowej, o którym mowa w art. 20k ust. 2 pkt 2 oraz w art. 20j ust. 8 InformPodPublU, o przekazanie danych kontaktowych do RDK, ich aktualizację oraz usunięcie;
 • wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z RDK, o którym mowa w art. 20m ust. 2 InformPodPublU.

Dane do RDK są przekazywane, aktualizowane lub usuwane za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 InformPodPublU, posiadającego dostęp do RDK, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego podmiotu przez osobę, której dane dotyczą (art. 20k ust. 2 pkt 2 InformPodPublU). Wspomniane tu podmioty publiczne to:

 • organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy;
 • jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 • ZUS i KRUS;
 • NFZ;
 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych;
 • uczelnie.

Podmioty te posiadające dostęp do RDK mają obowiązek dokonać na wniosek osoby, której dane dotyczą, aktualizacji danych lub usunięcia jej danych z RDK (art. 20j ust. 8 InformPodPublU). Wzór wniosku wspomnianego w tych przepisach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ponadto, wymienionemu wyżej podmiotowi publicznemu minister cyfryzacji udostępnia dane z RDK za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego uproszczonego wniosku i po spełnieniu warunków określonych w art. 20m ust. 2 InformPodPublU. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

RDK jest prowadzony w sposób umożliwiający:

 • osobom fizycznym: skuteczne wprowadzenie, wyszukanie, aktualizację oraz usunięcie własnych danych kontaktowych;
 • podmiotom publicznym (realizującym zadania publiczne) mającym dostęp do RDK, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem cyfryzacji, oraz w art. 20h ust. 2 pkt 3 i 4 InformPodPublU (organom wyborczym i PCK): skuteczne wprowadzenie, wyszukanie, aktualizację oraz usunięcie danych kontaktowych odpowiednio do wniosku osoby, której dane dotyczą, a także wyszukiwanie danych kontaktowych osób fizycznych w celu realizacji przez te podmioty usług i zadań publicznych na rzecz tych osób albo potwierdzenia faktu braku przekazania takich danych przez wyszukiwaną osobę fizyczną;
 • dostęp do niego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw przeznaczonych na prace serwisowe prowadzone w systemie teleinformatycznym;

wprowadzanie danych kontaktowych do RDK, w czasie rzeczywistym.