Zmiany mają na celu minimalizację ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach. W związku z tym NFZ wskazał na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza i psychologa oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Ważne
Realizacja porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności została dopuszczona tylko wówczas, gdy czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Zasada ta ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez personel lekarski, pielęgniarski i psychologów w zakresach wymienionych w katalogu zakresów świadczeń stanowiącym załącznik nr 1 do następujących zarządzeń:

1) zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:

a) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,

b) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie,

c) świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej;

2) zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 74/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:

a) świadczenia w hospicjum domowym,

b) świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci.

Świadczeniodawca zobowiązany jest sprawozdać dane dotyczące opisanych porad zgodnie z przepisami zarządzenia nr 45/2018/DSOZ lub zarządzenia nr 74/2018/DSOZ. Wśród kodów istotnych procedur medycznych należy podać następujące kody:

89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

89.046 – wizyta pielęgniarki/położnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

94.471 – porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Centrala NFZ rekomenduje również zawieszenie wizyt domowych udzielanych w ramach poradni medycyny paliatywnej.

Źródło: nfz.gov.pl