W książce Raport o stanie JST zawarto rozważania dotyczące m.in. terminu przedstawienia raportu o stanie JST, jak również terminu odbycia debaty nad raportem. Poruszone zagadnienia wymagają aktualizacji, w związku z wprowadzeniem do polskiego prawa regulacji związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Zmiana terminu przedstawienia raportu o stanie JST

Na mocy art. 46 pkt 35 tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. wprowadzono do KoronawirusU (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) przepis art. 15zzzzzz. Zgodnie z jego treścią, termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 SamGminU, art. 30a ust. 1 SamPowiatU i art. 34a ust. 1 SamWojU, przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

Oznacza to, że raport o stanie JST należy przestawić do 30 lipca 2020 r.

Wcześniejsze przedłużenie terminu do odbycia debaty nad raportem o 60 dni

KoronawirusU została znowelizowana m.in. ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) – czyli jedną z ustaw, mieszczących się w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (którą obecnie można określić jako tarczę antykryzysową 1.0.).

Na mocy nowelizacji dodano przepis art. 15zzh ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa m.in. w ustawie o finansach publicznych.

Na mocy § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) stanowi o tym, że terminy określone w FinPubU, przedłużono m.in. termin do przedstawienia sprawozdania finansowego przez organ wykonawczy JST, jak również termin na podjęcie przez radę lub sejmik uchwały absolutoryjnej.

Czas na zorganizowanie i przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy, powiatu lub województwa powiązano z terminem odbycia tzw. sesji absolutoryjnej. Zgodnie bowiem z art. 28aa ust. 4 SamGminU (art. 30a ust. 4 SamPowiatU, art. 34a ust. 4 SamWojU), rada/sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Podsumowując, o ile zmiana terminu odbycia debaty nad raportem była konsekwencją wprowadzonych regulacji prawnych, odnoszących się do procedury absolutoryjnej, o tyle zmiana terminu do przedstawienia przez organ wykonawczy raportu o stanie JST wymagała odrębnej ingerencji prawnej. Z tej możliwości ustawodawca skorzystał w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.