Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął poziom blisko 82%. Taki wynik FUS w 2021 r. był możliwy dzięki wzrostowi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrostowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zdolności płatników do regulowania zobowiązań

Innym miernikiem kondycji FUS, obrazującym poziom wywiązywania się płatników z obowiązku terminowego opłacania składek, jest wskaźnik ściągalności składek rozumiany jako stosunek wpływów z tytułu składek do ich przypisu w danym roku. Wskaźnik ten w 2021 r. wyniósł 99,7 % i był wyższy od osiągniętego w 2020 r. o 5,6 p.p. Pozwala to na pozytywną ocenę zdolności płatników do regulowania zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Pandemia a składki ZUS

Największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w 2021 r. wyniosła 228,7 mld zł i była o 9,4% wyższa od osiągniętej w 2020 r. Wpływy składek w 2021 r. wyniosły 228,1 mld zł i były o 15,9% wyższe niż rok wcześniej – wzrost ten wynika z efektu niskiej bazy w 2020 r. spowodowanego zwolnieniem płatników składek objętych programami pomocowymi w ramach walki z pandemią COVID-19 z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wzrost zatrudnienia cudzoziemców

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na koniec grudnia 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 875 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 20,7 % w stosunku do poprzedniego roku oraz wzrost o 3,4% w stosunku do stanu na koniec trzeciego kwartału 2021 r.

W liczbie tej 59,4% osób było pracownikami, 2,7% prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia. Największą grupę obcokrajowców (71,7%) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec grudnia 2021 r. ich liczba wyniosła ponad 627 tys. osób, tj. o 17,8% więcej niż na koniec poprzedniego roku oraz o 1,6 % więcej niż we wrześniu 2021 r.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Koszty FUS

Koszty FUS w 2021 r. wyniosły 284,5 mld zł i były o 7,2 mld zł większe niż przed rokiem. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 276,2 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 245,5 mld zł, tj. o 7,2% więcej niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz waloryzacji.

Źródło: zus.pl