Zmiany w podatkach mają się znaleźć w przygotowywanym właśnie projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zniesienie ulgi abolicyjnej dotknęłoby Polaków mieszkających w naszym kraju, ale pracujących w państwach, z którymi Polska ma podpisaną umowę zakładającą proporcjonalne odliczanie podatków. Zasadniczo podatek dochodowy płaci się tam, gdzie jest świadczona praca, a w Polsce dopłaca się różnicę, chyba że można skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, np. Polak pracujący w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ogóle nie płacił PIT, a po zmianie być może będzie musiał zapłacić 32 proc. podatku (w przypadku wysokich dochodów).

Poważne zmiany dotkną też spółki komandytowe, gdzie obecnie podatek dochodowy płacony jest bezpośrednio przez wspólników, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Jak zapisała Rada Ministrów w Wykazie prac celem zmian jest „uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego”.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba takich spółek w Polsce wzrasta bardzo szybko: na koniec 2017 roku było ich 30 654, rok później – 35 826, a w 2019 roku wzrosła do 40 576.

Jak zaznacza rząd w przedstawionych założeniach uszczelnieniu systemu podatkowego ma też służyć wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tzw. polityki podatkowej. Ten obowiązek spadnie na „wybranych podatników podatku dochodowego od osób prawnych”.
Szczegółowy wykaz planowanych zmian można znaleźć w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (patrz: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r7485887,Projekt-ustawy-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-p.html).