Mieszkańcy mają poważne zastrzeżenia do działań swojego lokalnego włodarza. Czy przy wsparciu radnych mogą kontrolować jego pracę?

Bartosz Bator, adwokat: Tak. Rada gminy monitoruje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy – w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

Rada gminy rozpatruje także skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Również w jej skład wchodzą radni ze wszystkich klubów.

Radni mogą także powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami, mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Warto nadmienić, że w wykonywaniu mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. W sprawach dotyczących gminy radni mogą też kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Wójt z kolei co roku do 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. ©℗

Not. AR