Przepisy ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowią (art. 13), że organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym albo podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, takim jak stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, ogłasza otwarty konkurs ofert.

Określają także kwestie dotyczące powołania i składu komisji konkursowej (art. 15), która będzie opiniowała złożone oferty, stanowiąc, że jej członkami są przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, ewentualnie osoby wskazane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie). Ponadto wskazują, że Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym, wydawać opinie.

Wątpliwości samorządów

W praktyce samorządy, powołując komisje konkursowe, podejmują uchwały, w treści których widnieją dane osobowe osób powołanych w skład komisji oraz pełnione przez nich funkcje. Mają jednak wątpliwości, czy zamieszczając treść uchwały na stronie internetowej urzędu lub w Biuletynie Informacji Publicznej, dane osobowe pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych należy zanonimizować, czy można je podać do wiadomości publicznej.

Informacja publiczna i ograniczenia w jej udostępnianiu

W opinii organu ochrony danych osobowych, publikacja treści podjętej uchwały nosi znamiona informacji publicznej, pod warunkiem że jest publikowana zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozważając możliwość ujawnienia w niej danych osobowych członków komisji powoływanej do opiniowania wniosków składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, należy najpierw ustalić, czy zakres tych danych mieści się w ramach informacji publicznej.

Granice prawa do informacji publicznej wyznacza art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowi on, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W ustaleniu, które osoby można uznać za pełniące funkcję publiczną, pomocne mogą być przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 115 § 19), a także orzecznictwo (np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 r., sygn. K 17/05, opubl. OTK-A 2006/3/30, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lutego 2015 r., sygn. I OSK 695/14, niepubl.).

Choć ostateczną decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć przewidzianych w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego podejmuje organ administracji publicznej, to członkowie komisji powoływanej na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bez wątpienia również mają wpływ na wyniki tego konkursu (por. wyrok WSA w Warszawie z 16 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 675/18, niepubl.). Dane osobowe członków komisji konkursowej będą więc stanowiły informację publiczną, pod warunkiem że ich zakres będzie dotyczył pełnionej przez nich funkcji publicznej.

Nie wolno zapominać o zgodności z przepisami ochrony danych osobowych

Niemniej należy zwrócić uwagę, że samo uznanie określonej danej osobowej za wchodzącą w skład informacji publicznej, nie pozbawia jej statusu danej osobowej. Administrator każdorazowo powinien dokonać analizy zasad związanych z publikacją i dalszym upowszechnianiem tej informacji pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, m.in. retencji upublicznionych danych czy konieczności dokonywania cyklicznych przeglądów pod względem ich poprawności i aktualności.