Artykuł 8 ust 1 ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2180 ze zm.) stanowi,. że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują i przedstawiają radom gmin projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków (termin ten upłynął 12.6.2018 r.).

Zgodnie z nowymi regulacjami, rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Rady gminy mają 2 miesiące na przekazanie organowi regulacyjnemu projektu regulaminu. Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Ważne
Na terenie danej gminy może obowiązywać jeden regulamin, bez względu na liczbę działających przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W orzecznictwie i doktrynie przyjęto jednoznacznie, że regulamin taki nie może stanowić regulaminu działania konkretnego przedsiębiorcy (wyrok WSA z 26.7.2006 r., II SA/Go 247/06).

Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rady gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Następnie przekazuje wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z opinią organu regulacyjnego. Opinia ta nie ma charakteru wiążącego.